ComAp in South Korea


Mr. TG Kim

Tel.: +82 522861980
Fax.: +82 522861981
tgbooyoung@chol.com

BOO YOUNG CORPORATION

23 Hosu2 - ro
Buk-Gu / Ulsan
KR-683813
http://www.boo-young.com